Kezünkben a digitális jövő

ProgramkövetelményekRendszerkövetelményekKérdések és válaszok
PK

A szakmai képzések megújuló rendszere

Az új képzési szerkezet egyik ágát a szakmai oktatásban elsajátítható szakmák, másik halmazát a szakmai képzés keretében megszerezhető szakképesítések alkotják. A szakmai oktatást szakmai vizsga, a szakmai képzést képesítő vizsga zárja.

A szakmai vizsgákra vonatkozó tudnivalókat itt találja.

Az IKK Vizsgaközpont szakmai vizsgákra vonatkozó Vizsgaszabályzata itt érhető el.

Az oldal alábbi része a szakmai képzés megújuló rendszeréhez kapcsolódóan nyújt információt, segíti a szakmai képzés során megszerezhető szakképesítések között történő eligazodást és a szakképesítések programkövetelményeinek (PK) megismerését, valamint itt lehet jelentkezni az IKK Vizsgaközpont által szervezett képesítő vizsgákra.

Programkövetelmények (PK)

A szakképzés és felnőttképzés megújítása elengedhetetlenné vált a gyors technológiai fejlődés és a munkaerő-piaci elvárások folyamatos változása miatt. A gazdasági növekedés csak akkor tartható fenn hosszú távon, ha a fejlesztések hatékonyság-növekedést eredményeznek, és ehhez elegendő számú, megfelelő kompetenciákkal rendelkező szakember áll a munkaerőpiac rendelkezésére. Ehhez a gazdaság mindenkori igényeihez jobban alkalmazkodni képes szakképzésre és felnőttképzésre van szükség.

Ezt a rugalmasságot szolgálja többek között, hogy a szakmai képzés keretében megszerezhető szakképesítések köre nem került jogszabályban rögzítésre. Szakmai képzés a megszerezhető szakképesítés kimeneti követelményeit tartalmazó, a szakképzésért felelős miniszter által nyilvántartásba vett programkövetelmény alapján indítható, programkövetelményre, annak módosítására és törlésére pedig bárki javaslatot tehet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) 17. § (1) bekezdése alapján. A programkövetelmények tartalmazzák tehát egyrészt a programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés tartalmi (kimeneti) követelményeit, másrészt pedig a szakmai képzéshez kapcsolódó – a szakmai képzéstől elváló és függetlenül szervezett - képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírását.

A korszerű szakmai kompetenciák elsajátításához fontos mérföldkő a szakképesítésekhez tartozó új szemléletű programkövetelmények meghatározása, amelyek a szakmájukat kiválóan ismerő szakértők segítségével készültek el. Az anyagokat az ágazatért felelős minisztériumok és az Ágazati Készségtanácsok munkájában részt vevő gazdasági szereplők is véleményezték, így a követelmények szakmailag megalapozottak, korszerűek és a gazdaság igényeit tükrözik.

Kivételt képeznek ez alól az ún. szabályozott tevékenységhez kapcsolódó szakmai képzések, azaz ha jogszabály valamely munkakör betöltését szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez köti, amelyek esetében a programkövetelmény az Szkr. 17. § (3) bekezdése értelmében a szakképesítés ágazatáért felelős miniszter által meghatározott tartalommal kerül nyilvántartásba vételre.

Az Szkr. 19. § alapján a szakképzésért felelős miniszter minden év november utolsó napjáig felülvizsgálja a nyilvántartásban szereplő programkövetelményeket és felülvizsgálati eljárásban hozott döntése alapján a programkövetelményt – a 17. § (3) bekezdése szerinti esetben a Kormány adott ágazatért felelős tagjának egyetértésével – a nyilvántartásból törli, ha annak szakmai kompetenciái beépítésre kerültek valamely szakma szakmai kompetenciái közé. A törlésről hozott döntését a szakképzésért felelős miniszter hirdetményi úton közli.

Tekintettel arra is, hogy a régi Szkt. alapján kiadott Országos Képzési Jegyzék szerinti korábbi szakképesítések, szakképesítés-ráépülések megszerzésére történő felkészítések egy része – az Ágazati Készségtanácsok javaslatát figyelembe véve – a továbbiakban szakmai képzések keretében lesznek elérhetők, szükséges volt mintegy négyszáz új típusú és szemléletű programkövetelmény központi kidolgozása. Ezek a szakmájukat kiválóan ismerő szakértők segítségével, az ágazatért felelős minisztériumok és az Ágazati Készségtanácsok munkájában részt vevő gazdasági szereplők véleményének kikérésével kerültek, kerülnek kidolgozásra annak érdekében, hogy a követelmények szakmailag megalapozottak, korszerűek legyenek és a gazdaság igényeit tükrözzék.

Ezen a felületen a már nyilvántartásba vett programkövetelmények (PK) vagy azok módosításai találhatók meg, folyamatosan bővülő közzététellel. Segítségképpen az elnevezések mögött zárójelben található dátum jelöli azt az időpontot, amellyel az IKK oldalán publikálásra kerültek.

A programkövetelmények részletes tartalmát az Szkr. 16. §-a határozza meg, amely szerint a programkövetelmények tartalmazzák:

 • a szakmai képzés megnevezését és a képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti olyan kódját, amelybe a szakmai képzés besorolható, valamint a szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítésnek az Európai Képesítési Keretrendszer, a Magyar Képesítési Keretrendszer és a Digitális Kompetencia Keretrendszer szerinti szintjének meghatározására vonatkozó megjelölését,
 • a szakmai képzés megkezdéséhez szükséges iskolai és szakmai előképzettséget, egészségügyi alkalmassági követelményt és gyakorlatot,
 • a szakmai képzés elvégzéséhez szükséges minimális és maximális foglalkozások számát,
 • a képesítő vizsga követelményeinek leírását és a megszervezéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint
 • a szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület rövid leírását.

A programkövetelmények tartalma, vizsgaleírása biztos alapot ad mind a szakképző intézményeknek, mind a felnőttképzőknek saját képzési programjuk kidolgozásához, hiszen az Szkt. 13. § (1) bekezdése szerint a szakmai képzés a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 12. § szerinti képzési program alapján folyik.

 • A programkövetelmények nyilvántartásba vételének eljárásrendje itt érhető el.
 • A programkövetelmények nyilvántartásba vételének folyamatábrája itt érhető el.
 • A programkövetelmények kereshető Excel formátumban itt érhetők el.
 • A programkövetelményekkel kapcsolatos döntésekről itt tájékozódhat.

A Programkövetelményekhez tartozó vizsgákra a jelentkezési felület elérhetővé vált.

A szakképzés vizsgáztatási rendszere 2020-ban megújult, a szakmai- és képesítő vizsgák vizsgaszervezői feladatait az akkreditált vizsgaközpontok és az Innovatív Képzéstámogató Központ látják el. Szakmai vizsgát (beleértve a részszakma megszerzésére irányuló szakmai vizsgát) 2025-ig az átmeneti időszakban az állam, illetve az együttműködési megállapodással rendelkező fenntartó által fenntartott szakképző intézmények is szervezhetnek.

Képzők általi csoportos vizsgabejelentés az IKK Vizsgaközpontjához

A képesítő vizsgák képzők általi csoportos bejelentése elektronikus úton lehetséges, a csoportos vizsgaigény-bejelentő lap kitöltésével. Kitöltés után a vizsgaigény-bejelentő lapot (csoportos vizsgaigény-bejelentő) elektronikusan (xlsx, valamint pdf formátumban is) kérjük visszaküldeni a vizsgabejelentes@ikk.hu címre. A vizsgaigény egyeztetését követően a vizsga bejelentésre kerül a KRÉTA Elektronikus Vizsgaügyviteli információs rendszerébe is.

Egyéni vizsgajelentkezőknek bármely akkreditált vizsgaközponthoz és az IKK Vizsgaközpontjához

A képesítő vizsgákra az egyéni jelentkezők a KRÉTA Elektronikus Vizsgaügyviteli információs rendszerében tudnak elektronikusan jelentkezni. A rendszerben regisztráció nélkül is kereshető valamennyi aktuálisan meghirdetett vizsga. A meghirdetett vizsgákra jelentkezni regisztrációt követően lehetséges. Az egyéni vizsgajelentkezés megkezdése előtt, javasoljuk a képzővel történő egyeztetést a folyamatban lévő vagy tervezett csoportos vizsgabejelentéshez történő csatlakozási lehetőségekkel kapcsolatban.

A KRÉTA Elektronikus Vizsgaügyviteli információs rendszer itt érhető el.

A vizsgáztatás folyamatát támogató moduljának felhasználói kézikönyve itt érhető el.

Irányok (területek)

 1. Állatorvosi tudományok
 2. Általános műszaki (mérnöki) képzés
 3. Egészségügy
 4. Építészet és építőipar
 5. Erdőgazdálkodás
 6. Feldolgozóipari képzések
 7. Fizikai tudományok
 8. Halgazdálkodás
 9. Humán tudományok (kivéve: nyelvek)
 10. Információs és kommunikációs technológiák
 11. Közegészségügyi és foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások
 12. Mezőgazdaság
 13. Műszaki, ipari és építőipari képzések, m.n.s.
 14. Műszaki, ipari és építőipari képzések, tovább nem bontható
 15. Művészetek
 16. Oktatás
 17. Szállítási szolgáltatások
 18. Személyi szolgáltatások
 19. Személyiségfejlesztés, készségfejlesztés
 20. Szociális gondoskodás
 21. Társadalom- és viselkedéstudomány
 22. Több tudományterületet átfogó programok a mezőgazdaság és az állatorvosi tudományok főirány túlsúlyával
 23. Több tudományterületet átfogó programok a szolgáltatások főirány túlsúlyával
 24. Több tudományterületet átfogó programok az egészségügyi és a szociális gondoskodás főirány túlsúlyával
 25. Több tudományterületet átfogó programok, az üzleti ismeretek, ügyvitel és jog főirány túlsúlyával
 26. Újságírás és más információszolgáltatás
 27. Üzleti ismeretek és ügyvitel
 28. Védelmi szolgáltatások

Állatorvosi tudományok

Állatorvosi tudományok

Állatorvosi asszisztens (2021.01.08.)

Kutya-fizioterapeuta (2022.01.18.)

Általános műszaki (mérnöki) képzés

Általános műszaki (mérnöki) képzés, m.n.s.

Alapozó- és közműgépkezelő (2021.07.19.)

Hidraulikus és pneumatikus berendezések kezelője (2021.07.19.)

Vasúti munkagépkezelő (2021.07.19.)

Elektronika és automatizálás

Automatikai berendezés karbantartó (2021.01.08.)

Biztosítóberendezés-műszerész (2021.09.01.)

Elektronikai gyártósori műszerész (2021.01.08.)

PLC programozó (2021.01.08.)

Energetika, elektromosság

Erőművi blokkgépész (2021.01.08.)

Erőművi gépész (2021.01.08.)

Erőművi gőzturbina gépész (2021.01.08.)

Erőművi kazángépész (2021.01.08.)

Gáz- és hőtermelő berendezés - szerelő (2021.01.08.)

Gázturbina gépész (2021.01.08.)

Háztartási gép szerviz-szaktechnikus (2021.01.08.)

Hűtéstechnikai berendezés üzemeltető (2021.01.08.)

Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (2021.01.08.)

Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő (2021.01.08.)

Kazángépész (12 t/h felett) (2021.01.08.)

Kazánkezelő (max. 12 t/h) (2021.01.08.)

Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő (2021.01.08.)

Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő (2021.01.08.)

Kisfeszültségű FAM kábelszerelő (2021.01.08.)

Kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelő (2021.01.08.)

Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő (2021.01.08.)

Kisfeszültségű szakszolgálati FAM szerelő (2021.01.08.)

Középfeszültségű FAM szerelő kombinált technológiával (2021.01.08.)

Középfeszültségű FAM szerelő távolból végzett technológiával (2021.01.08.)

Középfeszültségű kábelszerelő(2022.02.02.)

Létesítmény energetikus (2021.01.08.)

Megújuló és egyéb primer energiaforrású kiserőmű erősáramú létesítője (2021.01.08.)

Vasúti felsővezeték-szerelő (2021.09.01.)

Villamos alállomás kezelő (2021.01.08.)

Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető (2021.01.08.)

Villamos hálózat kezelő (2021.01.08.)

Villamos távvezeték építő, üzemeltető (2021.01.08.)

Villámvédelmi felülvizsgáló (2021.01.08.)

Gépgyártás, műszer- és fémipar

Bevontelektródás kézi ívhegesztő (2021.07.19.)

CNC vezérlésű lemezmegmunkáló gépkezelő (2021.01.08.)

Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő (2021.07.19.)

Gázhegesztő (2021.07.19.)

Gépi kovács (2021.01.08.)

Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó (2021.03.05.)

Hengerész (2021.01.08.)

Kerékpárszerelő (2021.01.08.)

Mozgólépcső karbantartó-szerelő (2021.01.08.)

Olvasztár (2022.05.13.)

Olvasztár és öntő (2021.01.08.)

Órás (2021.01.08.)

Öntészeti mintakészítő (2021.01.08.)

Öntő (2022.05.13.)

Vas- és acélfeldolgozó (2021.01.08.)

Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő (2021.07.19.)

Gépjárművek, hajók, repülőgépek tervezése és gyártása

Korszerű vasúti kocsi villamossági szerelő (2021.09.01.)

Sport- és kedvtelési célú vízi jármű motorszerelője (2021.01.08.)

Vasúti jármű diagnosztikus (2021.01.08.)

Vasúti személykocsi fékberendezés karbantartó (2021.09.01.)

Vasúti vontatójármű fékberendezés karbantartó (2021.09.01.)

Vegyipar

Drog- és toxikológiai szaktechnikus (2021.01.08.)

Gyógyszeripari szaktechnikus (2021.01.08.)

Műszeres analitikus (2021.01.08.)

Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus (2021.01.08.)

Vezető pirotechnikus (2021.03.05.)

Egészségügy

Ápolás és szülésznőképzés

Általános ápolási és egészségügyi asszisztens (2022.01.10.)

Betegkísérő (2021.01.08.)

Diabetológiai szakápoló és edukátor (2021.07.19.)

Felnőtt intenzív szakápoló (2021.03.05.)

Gyermek intenzív szakápoló (2021.03.05.)

Hospice szakápoló, palliatív gondozó (2021.07.19.)

Képzett segédápoló (2022.01.10.)

Műtőssegéd-gipszmester (2021.01.08.)

Reumatológiai szakápoló (2022.05.13.)

Fogászat

Digitális fogtechnika (2021.01.08.)

Fülilleszték készítő (2021.01.08.)

Orthodontia (2021.01.08.)

Gyógyszerészet

Gyógyszertári szakasszisztens (2021.03.05.)

Orvosi diagnosztikai és kezelési technológiák

Boncmester (2021.01.08.)

Fertőtlenítő-sterilező (2021.01.08.)

Terápia és rehabilitáció

Egészségfejlesztési segítő (2021.03.05.)

Gyógyászati segédeszköz forgalmazó (2021.01.08.)

Regeneráló wellness szakember (2021.03.05.)

Sportmasszőr (2021.03.05.)

Építészet és építőipar

Építészet és várostervezés

Térképész (2021.01.08.)

Építőipar, magas- és mélyépítés

Díszmű- és műemléki bádogos (2021.01.08.)

Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó (2021.01.08.)

Homlokzatépítő és -szerelő (2021.01.08.)

Ipari szigetelő bádogos (2021.12.08.)

Közútüzemeltetési szakember (2022.03.11.)

Műemlékfenntartó szaktechnikus (2021.01.08.)

Műemléki díszítőszobrász (2021.01.08.)

Műemléki helyreállító (2021.01.08.)

Nyílászáró és árnyékolástechnikai szerelő, beépítő (2021.01.08.)

Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló (2021.01.08.)

Üveges (2021.01.08.)

Vasúti pályafenntartó szakember (2022.02.17.)

Vasúti pályamunkás (2021.09.01.)

Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő (2021.01.08.)

Erdőgazdálkodás

Erdőgazdálkodás

Erdészeti felkészítő gépek kezelője (2022.04.08.)

Fakitermelő (2021.01.08.)

Gallyazó-daraboló (2021.01.08.)

Feldolgozóipari képzések

Bányászat és kitermelőipar

Külszíni bányász (2021.01.08.)

Mélyfúró (2021.01.08.)

Élelmiszergyártás

Bonbon- és cukorkakészítő (2021.12.20.)

Borász (2021.12.20.)

Élelmiszeripari gépjavító (2021.12.08.)

Élelmiszeripari gyártáselőkészítő (2021.12.08.)

Élelmiszeripari laboráns (2021.12.08.)

Halfeldolgozó (2021.12.08.)

Kézműves élelmiszerkészítő (2021.12.20.)

Kézműves sörgyártó (2021.12.20.)

Mézeskalács készítő (2021.12.20.)

Molnár (2021.01.08.)

Növényolajgyártó(2021.01.08.)

Speciális-mentes sütőipari termékkészítő (2021.12.20.)

Sütő-és cukrászipari szakember (2021.12.20.)

Száraztésztagyártó (2021.01.08.)

Szikvízgyártó (2021.12.20.)

Tejipari szakmunkatárs (2021.12.20.)

Vincellér (2021.12.20.)

Fa-, papír-, műanyag-, üvegfeldolgozás

Bútorműves, műbútorasztalos (2021.01.08.)

Digitális montírozó és nyomóforma készítő (2021.01.08.)

Extrudergép-kezelő (2021.01.08.)

Faipari gépkezelő (2021.01.08.)

Fröccsöntő (2021.01.08.)

Gumikeverék-készítő (2021.01.08.)

Ipari gumitermék-előállító (2021.01.08.)

Kádár, bognár (2021.01.08.)

Kalandergép-kezelő (2021.01.08.)

Műanyag hegesztő (2021.01.08.)

Nyomdai formakészítő (2021.01.08.)

Színátalakító (Color converter) (2021.01.08.)

Vágógép-kezelő (2021.01.08.)

Vulkanizálógép kezelő (2021.01.08.)

Feldolgozóipar, m.n.s.

Keveréktakarmány-gyártó (2021.01.08.)

Textil-, ruha-, cipő- és bőripari képzések

Cipőfelsőrész-készítő (2021.01.08.)

Csecsemő és gyermek ruházat készítő (2021.01.08.)

Kötöttáru-összeállító (2021.01.08.)

Munkaruha- és védőruha készítő (2021.01.08.)

Szériázó/Terítékrajz készítő (2021.09.29.)

Szőrmésbőr kikészítő (2021.09.29.)

Szűcs (2021.01.08.)

Textiltisztító és textilszínező (2021.01.08.)

Fizikai tudományok

Földtani tudományok

Földügyi térinformatikus (2021.01.08.)

Kémia

Formacikk-gyártó (2021.01.08.)

Ipari üvegműves (2021.01.08.)

Üveggyártó (2021.01.08.)

Halgazdálkodás

Halgazdálkodás

Elektromos halászgép kezelője (2021.01.08.)

Humán tudományok (kivéve: nyelvek)

Történelem és régészet

Régészeti asszisztens (2022.04.08.)

Információs és kommunikációs technológiák

Információs és kommunikációs technológiák, m.n.s.

Gerinchálózati rendszerüzemeltető (2020.10.29.)

Infokommunikációs hálózatüzemeltető (2020.10.29.)

Infokommunikációs hozzáférési hálózatüzemeltető (2020.10.29.)

Informatikai támogató munkatárs (2020.10.29.)

Műsorközlő és tartalom-átviteli rendszerüzemeltető (2020.10.29.)

Távközlési és informatikai hálózatszerelő (2020.10.29.)

Szoftverek és alkalmazások fejlesztése és elemzése

Adatbázis üzemeltető (specialista) (2021.06.01.)

Junior automata tesztelő (2021.06.01.)

Junior frontend fejlesztő (2021.08.05.)

Junior Fullstack API fejlesztő (2021.06.01.)

Junior Java backend fejlesztő (2021.08.05.)

Junior rendszerüzemeltető (2021.08.05.)

Junior szoftvertesztelő (2021.08.05.)

Junior vállalati Java backend fejlesztő (2021.06.01.)

Mobilalkalmazás fejlesztő (2020.10.29.)

Multimédia-alkalmazásfejlesztő (2020.10.29.)

Webfejlesztő (2020.10.29.)

Közegészségügyi és foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások

Foglalkozás-egészségügy és balesetvédelem

Emelőgép-ügyintéző (2021.01.08.)

Munkavédelmi előadó (2021.01.08.)

Kommunális és közegészségügyi szolgáltatások

Egészségügyi kártevőirtó (2021.12.22.)

Mezőgazdaság

Kertészet

Automata öntözőrendszer építő és karbantartó (2021.12.08.)

Dísznövénykertész (2021.01.08.)

Faápoló (2021.12.08.)

Kertészeti árudai eladó (2021.12.08.)

Szövettenyésztő (2022.01.18.)

Vertikális kertész (2022.01.18.)

Mezőgazdaság, m.n.s.

Koszorúkészítő (2021.01.08.)

Mezőgazdasági gépjavító (2021.01.08.)

Távérzékelési képfeldolgozó (2021.01.08.)

Mezőgazdaság, tovább nem bontható

Biogazdálkodó (2021.01.08.)

Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő (2022.04.08.)

Mezőgazdasági rakodógép-kezelő (2022.04.08.)

Térinformatikai ügyintéző (2022.04.08.)

Növénytermesztés és állattenyésztés

Belovagló (2022.03.11.)

Lóápoló és gondozó (2021.01.08.)

Méhész (2021.01.08.)

Zöldség- és gyümölcstermesztő (2021.01.08.)

Műszaki, ipari és építőipari képzések, m.n.s.

Műszaki, ipari és építőipari képzések, m.n.s.

Kályhás (2021.01.08.)

Robbantásbiztos berendezés szerelője (2021.01.08.)

Tárolótartály és nyomástartó berendezés javító, karbantartó(2022.02.02.)

Műszaki, ipari és építőipari képzések, tovább nem bontható

Műszaki, ipari és építőipari képzések, tovább nem bontható

Felvonószerelő (2021.01.08.)

Művészetek

Audiovizuális módszerek és média-szakismeretek

Digitális képalkotó (2021.12.20.)

Folyamatszabályozó gépmester (2021.01.08.)

Koncert és televízió műsor világosító (2022.01.13.)

Könyvművész, könyvrestaurátor (2021.01.08.)

Live stream mozgóképtartalom-gyártó (2022.01.13.)

Mozgókép-készítő (2021.12.20.)

Online tartalomgyártó(2022.02.02.)

Produkciós asszisztens (2021.12.20.)

Rögzítéstechnikus (2021.12.20.)

Divat, belsőépítészet és ipari formatervezés

Lakberendező (2021.01.08.)

Képzőművészet, szépművészet

Képző- és iparművészeti munkatárs (Divatstílus és jelmeztervező) (2020.10.29.)

Képző- és iparművészeti munkatárs (Festő) (2020.10.29.)

Képző- és iparművészeti munkatárs (Kerámiaműves) (2020.10.29.)

Képző- és iparművészeti munkatárs (Mozgóképi animáció tervező) (2020.10.29.)

Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti és médiafotográfus) (2020.10.29.)

Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti grafikus) (2020.10.29.)

Képző- és iparművészeti munkatárs (Ötvös) (2020.10.29.)

Képző- és iparművészeti munkatárs (Szobrász) (2020.10.29.)

Képző- és iparművészeti munkatárs (Textilműves) (2020.10.29.)

Képző- és iparművészeti munkatárs (Üvegműves) (2020.10.29.)

Könyv- és papírrestaurátor (2021.01.08.)

Műtárgyvédelmi munkatárs - Múzeumi gyűjtemény és raktárkezelő (2021.01.08.)

Műtárgyvédelmi munkatárs - Műtárgyvédelmi asszisztens (2021.01.08.)

Kézművesség

Aranyműves (2021.05.07.)

Bronzműves és szoboröntő (2021.05.07.)

Díszítő festő (2021.05.07.)

Díszműkovács (2021.01.08.)

Ezüstműves (2021.12.02.)

Fafaragó (2022.04.29.)

Hangszerkészítő és -javító I. (cimbalom) (2021.05.07.)

Hangszerkészítő és -javító I. (fafúvós) (2021.05.07.)

Hangszerkészítő és -javító I. (orgonaépítő) (2021.05.07.)

Hangszerkészítő és -javító I. (pengetős) (2021.05.07.)

Hangszerkészítő és -javító I. (rézfúvós) (2021.05.07.)

Hangszerkészítő és -javító I. (vonós) (2021.05.07.)

Hangszerkészítő és -javító I. (zongora) (2021.05.07.)

Hangszerkészítő és -javító II. (cimbalom) (2021.05.07.)

Hangszerkészítő és -javító II. (fafúvós) (2021.05.07.)

Hangszerkészítő és -javító II. (orgonaépítő) (2021.05.07.)

Hangszerkészítő és -javító II. (pengetős) (2021.05.07.)

Hangszerkészítő és -javító II. (rézfúvós) (2021.05.07.)

Hangszerkészítő és -javító II. (vonós) (2021.05.07.)

Hangszerkészítő és -javító II. (zongora) (2021.05.07.)

Kőszobrász(2022.02.02.)

Népi játék és kismesterségek oktatója (2021.01.08.)

Népi kézműves (Csipkekészítő) (2020.10.29.)

Népi kézműves (Faműves-fajátékkészítő) (2020.10.29.)

Népi kézműves (Fazekas) (2020.10.29.)

Népi kézműves (Fonottbútor készítő) (2020.10.29.)

Népi kézműves (Gyékény, szalma és csuhétárgy készítő) (2020.10.29.)

Népi kézműves (Kékfestő) (2020.10.29.)

Népi kézműves (Kézi és gépi hímző) (2020.10.29.)

Népi kézműves (Kosárfonó) (2020.10.29.)

Népi kézműves (Mézeskalács díszítő) (2020.10.29.)

Népi kézműves (Nemezkészítő) (2020.10.29.)

Népi kézműves (Népibőrműves) (2020.10.29.)

Népi kézműves (Papucskészítő) (2020.10.29.)

Népi kézműves (Szíjgyártó-nyerges) (2020.10.29.)

Népi kézműves (Szőnyegszövő) (2020.10.29.)

Népi kézműves (Takács) (2020.10.29.)

Üvegcsiszoló (2021.01.08.)

Vésnök (2021.01.08.)

Virágdekoratőr (2021.01.08.)

Virágkötő és virágkereskedő (2021.01.08.)

Zene- és előadóművészetek

Artista I. (Akrobata) (2020.10.29.)

Artista I. (Bohóc) (2020.10.29.)

Artista I. (Egyensúlyozó) (2020.10.29.)

Artista I. (Légtornász) (2020.10.29.)

Artista I. (Társulati artista) (2020.10.29.)

Artista I. (Zsonglőr) (2020.10.29.)

Artista II. (Akrobata) (2020.10.29.)

Artista II. (Bohóc) (2020.10.29.)

Artista II. (Egyensúlyozó) (2020.10.29.)

Artista II. (Légtornász) (2020.10.29.)

Artista II. (Társulati artista) (2020.10.29.)

Artista II. (Zsonglőr) (2020.10.29.)

Egyházzenész I. (Kántor énekvezető) (2020.10.29.)

Egyházzenész I. (Kántor gitáros) (2021.12.03.)

Egyházzenész I. (Kántor kórusvezető) (2021.12.02.)

Egyházzenész I. (Kántor orgonista) (2020.10.29.)

Egyházzenész II. (Kántor énekvezető) (2020.10.29.)

Egyházzenész II. (Kántor gitáros) (2020.10.29.)

Egyházzenész II. (Kántor kórusvezető) (2020.10.29.)

Egyházzenész II. (Kántor orgonista) (2020.10.29.)

Jazz zenész I. (Billentyűs) (2020.10.29.)

Jazz zenész I. (Fafúvós) (2020.10.29.)

Jazz zenész I. (Húros-vonós) (2020.10.29.)

Jazz zenész I. (Jazz énekes) (2020.10.29.)

Jazz zenész I. (Rézfúvós) (2020.10.29.)

Jazz zenész I. (Ütős) (2020.10.29.)

Jazz zenész II. (Billentyűs) (2020.10.29.)

Jazz zenész II. (Fafúvós) (2020.10.29.)

Jazz zenész II. (Húros-vonós) (2020.10.29.)

Jazz zenész II. (Jazz énekes) (2020.10.29.)

Jazz zenész II. (Rézfúvós) (2020.10.29.)

Jazz zenész II. (Ütős) (2020.10.29.)

Kaszkadőr (autós kaszkadőr) (2021.01.08.)

Kaszkadőr (gyalogos kaszkadőr) (2021.01.08.)

Kaszkadőr (lovas kaszkadőr) (2021.01.08.)

Kaszkadőr (motoros kaszkadőr) (2021.01.08.)

Kaszkadőrszakértő (2021.01.08.)

Klasszikus zenész I. (Billentyűs) (2020.10.29.)

Klasszikus zenész I. (Fafúvós) (2020.10.29.)

Klasszikus zenész I. (Hangkultúra) (2020.10.29.)

Klasszikus zenész I. (Húros-vonós) (2020.10.29.)

Klasszikus zenész I. (Magánénekes) (2020.10.29.)

Klasszikus zenész I. (Rézfúvós) (2020.10.29.)

Klasszikus zenész I. (Ütős) (2020.10.29.)

Klasszikus zenész I. (Zeneelmélet-szolfézs) (2020.10.29.)

Klasszikus zenész I. (Zeneszerzés) (2020.10.29.)

Klasszikus zenész II. (Billentyűs) (2020.10.29.)

Klasszikus zenész II. (Fafúvós) (2020.10.29.)

Klasszikus zenész II. (Hangkultúra) (2020.10.29.)

Klasszikus zenész II. (Húros-vonós) (2020.10.29.)

Klasszikus zenész II. (Magánénekes) (2020.10.29.)

Klasszikus zenész II. (Rézfúvós) (2020.10.29.)

Klasszikus zenész II. (Ütős) (2020.10.29.)

Klasszikus zenész II. (Zeneelmélet-szolfézs) (2020.10.29.)

Klasszikus zenész II. (Zeneszerzés) (2020.10.29.)

Népzenész I. (Billentyűs) (2020.10.29.)

Népzenész I. (Fafúvós) (2020.10.29.)

Népzenész I. (Húros-vonós) (2020.10.29.)

Népzenész I. (Népi énekes) (2020.10.29.)

Népzenész I. (Ütős) (2020.10.29.)

Népzenész II. (Billentyűs) (2020.10.29.)

Népzenész II. (Fafúvós) (2020.10.29.)

Népzenész II. (Húros-vonós) (2020.10.29.)

Népzenész II. (Népi énekes) (2020.10.29.)

Népzenész II. (Ütős) (2020.10.29.)

Színész II. (Színházi és filmszínész) (2020.10.29.)

Színész I. (Bábszínész) (2020.10.29.)

Színész I. (Színházi és filmszínész) (2020.10.29.)

Színész II. (Bábszínész) (2020.10.29.)

Színész II. Pantomimes (2022.05.24.)

Szórakoztató zenész I. (Billentyűs) (2020.10.29.)

Szórakoztató zenész I. (Énekes szólista) (2020.10.29.)

Szórakoztató zenész I. (Fafúvós) (2020.10.29.)

Szórakoztató zenész I. (Húros-vonós) (2020.10.29.)

Szórakoztató zenész I. (Rézfúvós) (2020.10.29.)

Szórakoztató zenész I. (Ütős) (2020.10.29.)

Szórakoztató zenész II. (Billentyűs) (2020.10.29.)

Szórakoztató zenész II. (Énekes szólista) (2020.10.29.)

Szórakoztató zenész II. (Fafúvós) (2020.10.29.)

Szórakoztató zenész II. (Húros-vonós) (2020.10.29.)

Szórakoztató zenész II. (Rézfúvós) (2020.10.29.)

Szórakoztató zenész II. (Ütős) (2020.10.29.)

Táncos I. (Klasszikus balett táncos) (2020.10.29.)

Táncos I. (Kortárs modern táncos) (2020.10.29.)

Táncos I. (Néptáncos) (2020.10.29.)

Táncos I. (Színházi táncos) (2020.10.29.)

Táncos II. (Klasszikus balett táncos) (2020.10.29.)

Táncos II. (Kortárs modern táncos) (2020.10.29.)

Táncos II. (Néptáncos) (2020.10.29.)

Táncos II. (Színházi táncos) (2020.10.29.)

Oktatás

Oktatás, m.n.s.

Dajka (2022.05.24.)

Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) (2021.12.20.)

Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) (2021.12.20.)

Szállítási szolgáltatások

Szállítási szolgáltatások

Autóbuszos forgalmi tiszt (2021.09.01.)

Fedélzeti jegyellenőr (2021.09.01.)